Projekty 2021

Wiele możliwości jednej społeczności.

Realizatorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach, Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Fundacja Superfundacja

Czas realizacji: 1.01.2021 – 31.12.2022

Cel projektu: wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego 20 mieszkańców Gminy Gaszowice i społeczności lokalnej (sołectwo Czernica) w przeciągu 24 miesięcy, z uwzględnieniem obszaru rewitalizowanego i zaangażowania społeczności lokalnej sołectwa Czernica, poprzez rozwój obszarów zdegradowanych i peryferyjnych

Wysokość projektu: całkowita kwota projektu wynosi 808 000,00 zł. Kwota dofinansowania projektu przez Europejski Fundusz Społeczny wynosi 686 800,00 zł.

Działania:

 • Projekt realizowany w ramach 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 • Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.zaPARKuj w zamkowym parku

Czas realizacji: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Cel projektu: odkrycie w jakim stanie znajduje się lokalna społeczność, bo zderzeniu się z COVIDową, pandemiczną rzeczywistością? Jakie są jej potrzeby, jakie są jej zasoby, na jakim poziomie kształtuje się pojęcie zaufania społecznego. Ale także znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile lokalne instytucje, organizacje są gotowe, by działać i gdzie znaleźć odpowiedź jak działać?

Działania: Po 9 miesiącach intensywnej pracy, wielu parkowych spotkaniach, godzinach rozmów, chcemy móc znów powiedzieć, że znamy naszą społeczność i znów potrafimy uszyć coś na miarę jej potrzeb. Skorzystamy z wsparcia instytucjonalnego, by nasze parkowe spotkania mogły przebiegać w wygodnych, plenerowych warunkach. Ale też nie zrealizujemy tego projektu sami - towarzyszyć nam będą Partnerzy, Przyjaciele zarówno z trzeciego sektora, jak i ze strony instytucji samorządowych, jak i przedstawiciele nieformalnych grup, aktywiści i liderzy lokalni. 
Zrealizowanie 30 PARKowych spotkań, podczas których dowiemy się co stało się z lokalną społecznością w roku 2020. Powstanie bloga z co najmniej 10 wpisami, dzielącymi się doświadczeniem ekspertów z trudnego 2020 roku. Powołanie grupy eksperckiej pracującej nad przygotowaniem organizacji, instytucji, liderów do pracy w lokalnych środowiskach z zachowaniem dystansu społecznego.

Projekt finansowany w ramach Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Wioska tematyczna Spichlerz tajemnic

Czas realizacji: październik 2020 – czerwiec 2021

Cel: zwiększenie świadomości istnienia i atrakcyjności Czernicy wśród mieszkańców i gości, wdrożenie i rozwój koncepcji wioski tematycznej “Spichlerz tajemnic” na terenie Czernicy, przygotowanie zarówno miejscowości, jak i społeczności do przyjęcia turystów, przygotowanie oferty turystyki regionalnej.

Działania: Projektowanie identyfikacji wizualnej wioski tematycznej “Spichlerz tajemnic”, Prace nad szlakami tematycznymi oraz warsztatami, zaprojektowanie i tworzenie muralu “Spichlerz tajemnic”.

Projekt finansowanych w ramach Programu Lokalne Partnerstwa Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce


Zacznij tworzyć – będziesz wielki

Czas realizacji: październik 2020 – kwiecień 2021

Cel: wzbudzenie zainteresowania wśród dzieciaków, dość niecodziennym obszarem sztuki, jakim jest malarstwo. O ile dzieci i młodzież częściej spotyka się z temat teatru, muzyki czy filmu, o tyle temat zetknięcia się z sztuką malarską zaczyna się i kończy najczęściej na lekcjach plastyki w szkole podstawowej czy średniej.

Działania: Cykl 17 spotkań "Oko w oko z dużymi twórcami". W czasie zajęć uczestnicy odbędą podróż przez epoki w historii sztuki od średniowiecza do współczesności. 5 wyjazdów "Oko w oko ze sztuką" - uczestnikom projektów zostaną zaproponowane wizyty w galeriach sztuki, muzeach, Biurach Wystaw Artystycznych. W czasie wyjazdów uczestnicy nie tylko zobaczą prezentowane wystawy stałe i/lub czasowe, a także wezmą udział w warsztatach. Przygotowanie i otwarcie wystawy "Oko w oko z małymi twórcami".

Projekt finansowany jest w ramach Programu PZU z kulturą Fundacji PZU.

Projekt "Z mapą i questem po czernickim spichlerzu tajemnic"
Realizator: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
Czas realizacji: 1.02.2021 - 30.09.2021
Działania:
 • Questing po wiosce spichlerza tajemnic - 4 Questy stały się jednym ze składników powstającej wioski tematycznej "Spichlerz tajemnic".
 • Strona internetowa wioski tematycznej "Spichlerz tajemnic"
 • Mapy wolnostojące. Na mapie zaznaczone zostały atrakcje turystyczne, punkty infrastruktury turystycznej oraz miejsca których w Czernicy już nie ma fizycznie, ale żyją w pamięci mieszkańców. Wybór punktów został dokonany w formie konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej. Dodatkowo z tą samą grafika wydrukowane zostały mapy "zrywki".

Projekt "Pokazujemy co mamy - mieszkańcy opowiadają o swojej miejscowości"
Realizator: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Czas realizacji: 1.02.2021 - 30.09.2021

Działania:

 • Warsztat z przewodnictwa po swojej okolicy - 4 dniowy warsztat. Warsztaty miały na celu zaangażowanie
  mieszkańców w poznanie najbliższej okolicy oraz wskazanie w jaki sposób można o niej opowiadać. 
  Warsztat został przygotowany w kontekście Czernicy jako wioski tematycznej "Spichlerz tajemnic".
  * Wizyta studyjna do miejsca o podobnym charakterze, potencjale i zaangażowaniu społeczności lokalnej jak 
  Czernica.
  * Warsztatownie cykl 6 warsztatów rękodzielniczych. Tematyka warsztatów była inspirowana tradycyjnym 
  rękodziełem regionalnym oraz nurtem ekologicznym, dążeniem do życia w zgodzie z naturą i nurtem zero-waste. 
  Warsztaty pokazywały jak zinterpretować na nowo tradycyjną estetykę i tradycję wykonywania ręcznie ozdób.
  * Dzień otwarty  wioski tematycznej "Spichlerz tajemnic" wydarzenie podsumowujące projekt. Wydarzenie było 
  możliwością poznania "Spichlerza tajemnic" - czernickiej wioski tematycznej. Na pełny jej obraz złożyły się 
  także inne elementy obecne w przestrzeni miejscowości: questy, mapy wolnostojące, skrytki geocachingowe. 
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana 
  przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
  poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
  społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Strona powstała w ramach projektu 
  “Z mapą i questem po czernickim “Spichlerzu Tajemnic”.